Głównym celem wnioskowanego projektu jest promocja marki Wigal na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji maszyn i urządzeń. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3 POIR. Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:
przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji

Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy – możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane oczekiwania. Pozwoli to uzyskać nowych kontrahentów -zwłaszcza zagranicznych.

Wydatki ogółem: 406 200,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 406 200,00 PLN
Dofinansowanie: 304 650,00 PLN