WIGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie projektu wzorniczego myjki do mycia pojemników międzyoperacyjnych dostosowanej do obsługi przez osoby o ograniczonej sprawności”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzeni działalności B+R+I; Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych. Efektem projektu wzorniczego opracowanego w ramach usługi doradczej będzie myjka o funkcjonalnościach umożliwiających obsługę jej przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz o ograniczonej sprawności kończyn górnych. Celem doposażenia infrastruktury, Wnioskodawca zakupi: komputer, drukarkę 3D, tokarkę uniwersalną, frezarkę uniwersalną, zestaw extruderów, skaner do drukarki, prasę krawędziową, oprogramowanie.

Włączenie nowego produktu do oferty przedsiębiorstwa pozwoli na podniesienie innowacyjności firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności w branży producentów maszyn. Realizacja przedmiotowego projektu stanowi kolejny ważny krok w strategii rozwojowej firmy.

Wydatki ogółem: 1 180 185,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 959 500,00 PLN
Dofinansowanie: 662 875,00 PLN